Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin strony internetowej.
Strona internetowa – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy)
zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Kursantowi na zawieranie Umów sprzedaży
lub Umów o świadczenie usług, dostępny pod adresem www.tigers.pl/szkolenia.
Umowa sprzedaży – umowa zawarta na stronie internetowej na zasadach wynikających z Regulaminu
pomiędzy Sprzedawcą a Kursantem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kursanta.
Kursant – każda osoba korzystająca z usług szkoleniowych, nabywanych za pośrednictwem strony internetowej.

Regulamin zakupu szkoleń Wielkopolskiej Szkoły Diagnostyki Obrazowej Leszek Pobojewski , ul.
Solskiego 1a, 62-040 Puszczykowo, NIP: 779-150-02-85, e-mail:obraz@obraz.pl, organizatora szkoleń
dla lekarzy.
1. Zakup szkolenia przez kursanta przez stronę www.obraz.pl odbywa się przez wpłatę kwoty
należnej za kurs (kurs z obiadami, kurs z noclegami i 3 posiłkami dziennie, w pokoju 1- lub 2-
osobowym – odpowiednie wybrać z listy)
2. Wpłata może być jednorazowa i obejmować 100% wartości szkolenia lub rozdzielona na
dwie wpłaty: pierwsza w wysokości 500 zł przy rejestracji, a pozostała kwota na 21 dni przed
rozpoczęciem szkolenia
3. Wpłata może być dokonana przez serwis płatniczy przez stronę www.obraz.pl lub dokonując
przelewu na konto Szkoły: 35 1090 1405 0000 0001 1531 6597
4. Faktury wystawianie i przekazywane są uczestnikom podczas kursu, chyba że uczestnik
zażyczy sobie innej formy (lektronicznej) i czasu przekazania faktury.
5. Brak wpłaty pozostałej do zapłaty kwoty na mniej niż 21 dni przed szkoleniem grozi
skreśleniem z listy uczestników; z wyjątkiem wypadków losowych, kwota zaliczki przepada
jako opłata manipulacyjna; pozostała kwota ulega w ciągu 14 dni zwrotowi na wskazane
przez wpłacającego konto; możliwe jest przeniesienie kwoty zaliczki lub całej kwoty na kurs
w innym, dogodnym dla wpłacającego, terminie (o tym samym lub innym temacie) o ile w
kursie będzie mogła wziąć udział osoba z listy rezerwowej lub wpłacający zaproponuje udział
innej osoby w kursie. Brak zwrotu zaliczki 500 zł następuje w wypadku powiadomienia o
rezygnacji w ostatniej chwili (z wyjątkiem sytuacji losowych, np. choroba, choroba/śmierć
osoby bliskiej, sytuacja zawodowa w miejscu pracy, np. nagły dyżur), oraz gdy kursant kolejny
raz (minimum trzeci) bez powaznego uzasadnienia przenosi termin swojego udziału w kursie.
6. 4. W przypadki odwołania szkolenia z winy organizatora, wpłacone pieniądze zostaną
zwrócone kursantowi na wskazane konto w ciągu 14 dni.
7. Reklamacje proszę składać drogą elektroniczną: obraz@obraz.pl. Sprzedawca rozpatruje reklamacje
w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach
Sprzedawca poinformuje Kursanta wysyłając wiadomość.
8. Administratorem danych osobowych kursanta przekazanych przez stronę www.obraz.pl jest
Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej
9. Dane osobowe Kursanta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie
z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o
ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez
Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności