dr. hab. med. Jan Mazela

dr. hab. med. Jan Mazela

Pediatria i neonatologia

Dr hab. n. med. Jan Mazela pracuje w Katedrze Neonatologii UM w Poznaniu. Dyplom lekarza medycyny zdobył w roku 1994 na Akademii Medycznej w Poznaniu. Posiada specjalizację z pediatrii i neonatologii. W roku 2006 zdobył tytuł doktora nauk medycznych.

Dr hab. n. med. Jan Mazela pracuje w Katedrze Neonatologii UM w Poznaniu. Dyplom lekarza medycyny zdobył w roku 1994 na Akademii Medycznej w Poznaniu. Posiada specjalizację z pediatrii i neonatologii. W roku 2006 zdobył tytuł doktora nauk medycznych. Od 1995 do 1998 roku przebywał na stażu (fellowship) z zakresu Neonatologii w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago. W 1999 roku został zatrudniony na etacie AM w Poznaniu jako młodszy asystent. Od roku 2004 zatrudniony na etacie asystenta UM w Poznaniu. Od 1998 do 2000 roku pełnił funkcję konsultanta Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ramach projektu OBSQID. W tym okresie ukończył kurs organizacji opieki okołoporodowej oraz transportu noworodka „EUROPET” organizowany przez WHO. Od 2002 do 2005 roku pełnił funkcję krajowego koordynatora 5. Ramowego Programu Unii Europejskiej: Models of Organising Access to Intensive Care for Very Preterm Births: A study of 10 European Regional Health Systems – MOSAIC. W latach 2006-2010 przebywał w USA gdzie pracował w Discovery Laboratories, na Uniwersytecie Temple w Filadelfii oraz Uniwersytecie Loma Linda w Kalifornii, prowadząc badania nad dotchawiczymi metodami podawania surfaktantów. Podczas tego pobytu stworzył prototypy urządzenia do podawania aerozoli pacjentom mechanicznie wentylowanym. Po recenzji wniosku patentowego w roku 2009 Światowa Organizacja Własności Intelektualnej opublikowała patent urządzenia: „Ventilation Circuit Adaptor and Proximal Aerosol Delivery System”, który jest znany pod nazwą Afectair.

Zainteresowania zawodowe dr J. Mazeli dotyczą problemów noworodków z niewydolnością oddechową szczególnie grupy z bardzo małą i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała, terapii wziewnych, szczepień noworodków z małą masą ciała, diagnostyki ultrasonograficznej OUN, dalszego rozwoju psychoruchowego, żywienia i roli mikrobioty przewodu pokarmowego oraz wpływu nikotyny na rozwój płodu i noworodka. Od roku 2013 objął kierownictwo Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz rozpoczął badania nad mikrobiomem jelita noworodków i ich wpływem na dalszy rozwój dzieci. Od roku 2015 współpracuje ściśle z Instytutem Mikroekologii oraz Norwegian University of Life Sciences w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci z IgE niezależną nietolerancją i zespołami dysbiozy jelitowej. W roku 2016 został kierownikiem Pracowni Mikrobioty i Żywienia, która została powołana decyzją JM Rektora UMP.

Dr Mazela bierze czynny udział w zajęciach naukowo-dydaktycznych dla studentów wydziału   lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w tym studentów wydziału anglojęzycznego, z którymi od roku 2010 współtworzy „Neonatal Research Club”. Poza tym od roku 2010 współpracuje z Wielkopolską Szkołą Obrazu w zakresie merytorycznej organizacji kursu Diagnostyki Ukltrasonograficznej w Neonatologii. Dr Mazela jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, International Society of Aerozolized Medicine (ISAM), Europejskiego Towrzystwa Neonatologicznego (ESN). W roku 2001 otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację podczas Światowego Kongresu Medycyny Perinatalnej w Barcelonie. W roku 2011 wyjechał na Uniwersytet Loma Linda gdzie otrzymał status Profesora Wizytującego. W roku 2016 otrzymał Pierwsza Nagrodę za najciekawsze badanie prezentowane podczas Union of European Neonatal and Perinatal Societies (UENPS) w Valencji.

Od roku 2013 jest związany z Centrum Nauczania w Języku Angielskim, gdzie pełni rolę pełnomocnika dziekana ds. Wymiany Międzynarodowej oraz ds. Dydaktyki Klinicznej na kierunku 4MD.

Dr Mazela jest autorem i współautorem 69 prac ogłoszonych drukiem w czasopismach medycznych, w tym 33. prac oryginalnych, 28. poglądowych, 5. rozdziałów, 2. prac kazuistycznych i 2. patentów. Wyniki jego badań naukowych były publikowane w formie krótkich doniesień 52 razy na zjazdach ogólnokrajowych i zagranicznych i w sumie były cytowane przez innych autorów w 317 publikacjach (ISI Web of Science – SCI Expanded).

Hobby: narciarstwo, kiteboarding, tenis, trekking

TOP