dr hab. n. med. Piotr Grzelak

dr hab. n. med. Piotr Grzelak

badania układu kostno-szkieletowego

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki-Polki, członek rady naukowej ICZMP w Łodzi Matki Polki w Łodzi.

Urodziłem się 27 lutego 1966 roku w Łodzi. W 1993 roku ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim AM w Łodzi. W latach 1994-1999 pracowałem w Zakładzie Radiologii Szpitala im. Karola Jonschera w Łodzi, a w latach 1999-2000 w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Kopernika w Łodzi. W roku w 2000 roku pracę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi na stanowisku asystenta, a od roku 2004 starszego asystenta. W roku 2006 został zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na stanowisku adiunkta w Zakładzie Radiologii-Diagnostyki Obrazowej kierowanym przez Pana Profesora Ludomira Stefańczyka i do dnia dzisiejszego jest to moje podstawowe miejsce pracy. Od roku 2012 jestem też członkiem Rady Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi. W kwietniu 2004 roku uzyskałem stopień specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. W czerwcu 2004 roku na podstawie rozprawy pt. „Zastosowanie prób czynnościowych wykonywanych pod kontrolą ultrasonografii dopplerowskiej w ocenie funkcji obwodowych naczyń tętniczych” (promotor prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk), uzyskałem stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem. W roku 2014 za cykl prac monograficznych zatytułowany „Ultrasonograficzne środki kontrastowe w ocenie nerek przeszczepionych” obroniłem rozprawę na stopień dr habilitowanego. W latach 2008-2014 pełniłem funkcję zastępcy kierownika Zakładu Radiologii – Diagnostyki Obrazowej. Od listopada 2014 roku jestem Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jest to duży, wieloprofilowy Zakład Diagnostyczny o ogromnym potencjale naukowo-badawczym, w którym diagnozowani są Pacjenci w każdym wieku. Od czerwca 2015 roku członkiem Rady Naukowej ICZMP, a od czerwca 2016 roku jestem profesorem nadzwyczajnym ICZMP.
Jako „nie doszły” ortopeda od początku mojej kariery zawodowej badaniami układu kostno-szkieletowego stanowią swoistego „konika” mojej działalności zawodowej i naukowej.

Jestem członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, European Society of Radiology. Jestem również aktywnym działaczem Oddziału Łódzkiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Mój dotychczasowy dorobek naukowy to ponad 160 prac naukowych.

W latach 2004-2010 byłem wykładowcą na kursach organizowanych przez Centrum Edukacji Ultrasonograficznej CEDUS. Od roku 2005 jestem wykładowcą na kursach prowadzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi. Od roku 2011 uczestniczę jako wykładowca w szkoleniach specjalistów radiologii w zakresie ultrasonografii dopplerowskiej na kursach PLTR pod patronatem CKP w Warszawie. Od roku 2014 prowadzę kursy ultrasonografii w ramach Wielkopolskiej Szkoły Diagnostyki Obrazowej. Aktywnie uczestniczę również w szkoleniu podyplomowym zarówno lekarzy odbywających staż podyplomowy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, jak również odbywających szkolenia z zakresu radiologii diagnostyki obrazowej.

Jestem żonaty, mam córkę Aleksandrę. Moją pasją, poza zainteresowaniami zawodowymi są, sport (tenis – w każdej postaci…, ale o tym później, narciarstwo, biegi długodystansowe), turystyka oraz informatyka medyczna.

Kursy

TOP